Bolotna L.
Bondarenko V.
Borys O.
Voronkov L.
Darii V.
Zozulya I.
Kotenko O.
Kovalenko V.
Kryshtal E.
Linskyi I.
Luchytskyi E.
Lisovyi V.
Markova M.
Maruta N.
Mishyiev V.
Mishchenko T.
Naprieienko O.
Nikolskyi I.
Pidkorytov V.
Revenok O.
Stakhovskyi E.
Sosin I.
Tabachnykov S.
Fedorenko O.
Khvysiuk O.
Chaban O.
Shevchenko N.
Igor Racu (Moldova)
Dabkowski M. (Poland)
Semihodskiy A. (UK)