Zasieda Yurii, Editor in Chief

Goncharov Vadym, deputy editor

Savchenko Viktoriia, Responsible secretary

EDITORIAL BOARD:

Borys O.
Darii V.
Knigavko O.
Fedoruk G.
Kozidubova V.
Moiseienko V.
Kurylo V.
Maltsev D.
Minukhin V.
Sklyar N.
Stakhovskyi E.
Turova L.
Volianskyi A.
Dabkowski M. (Poland)
Semikhodskiy A. (UK)

Chairman of the Editorial Board: Chugunov Vadim

EDITORIAL COUNCIL:

Aimedov K.
Antonyan I.
Bilchenko O.
Bilobrivko R.
Bitenskyi V.
Doluda S.
Fedak B.
Fedotov V.
Feshchenko Y.
Khvisyuk M.
Kozhina G.
Kurilo V.
Marchenko V.
Mikhailov B.
Moskalenko V.
Napreenko O.
Polishchuk M.
Pshuk N.
Shestopalova L.
Skripnikov A.
Tronko N.
Voloshin P.
Zagurovskyi V.
Zozulia I.
Samokhvalov V. (Czech Republic)
D. Wasserman (Netherland)
G.J. Moller (Germany)
M. Bullinger (Germany)
N. Sartorius (Switrerland)

Technical support: Dermenzhy N. Computer layout and design: Kovalenko I.